30 മാർച്ച് 2011

ചിഹ്നങ്ങൾ:2


കാലം പിൻ‌തലമുറക്കു വേണ്ടി കോറിയിടുന്ന അടയാളങ്ങൾ. ഒരു കാലം ഇവിടം കടലായിരുന്നു; വീണ്ടുമൊരിക്കൽ തിരികേ വന്നുകൂടെന്നില്ല!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: