27 മാർച്ച് 2011

ചിഹ്നങ്ങൾ01കലഹങ്ങൾ,കലാപങ്ങൾ, തർക്കങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ. മനുഷ്യൻ സ്വയം നെയ്തെടുക്കുന്നവയാണിതൊക്കെ. പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്കും, സാങ്കേതികൾക്കുമപ്പുറം പ്രക്രിതിയുടെ അതിഭീമമായ ബലപ്രയോകത്തിൽ ജീവവർഗങ്ങൾക്ക്‌ പകച്ചൂ നിൽക്കാനേ കഴിയൂ...മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രക്രിതിയുടെ തുലനക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: