29 ഏപ്രിൽ 2011

ജന്മാന്തരം


ഇവിടെ ഞാനുണ്ടാകുന്നു...

ഞാനല്ലാതാരുണ്ട്‌ ?

 വാഹകൻ മാത്രം!! ഞങ്ങളീനാട്ടുകാരല്ല-

1 അഭിപ്രായം:

Naushu പറഞ്ഞു...

കൊള്ളാം ... നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍...