05 ഏപ്രിൽ 2011

ചിഹ്നങ്ങൾ:4

അതെ അവസാനത്തെ കണ്ണി-(There are now just five surviving Akuntsu. When they die, the tribe will become extinct.
© Fiona Watson/SurvivalThere are now just five surviving Akuntsu. When they die, the tribe willbecome extinct. )
സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിരുകൾ വിപുലമാകുമ്പോൾ...(A Jarawa man and boy by the side of the Andamans Trunk Road
©s)
ശൂന്യതയിലേക്ക്‌ നീളുന്ന കണ്ണുകൾ....!!(Nyangatom child. © Eric Lafforgue/Survi

അറിയുക-ഇതും ജീവിതമാണ്: അല്ലലും അലട്ടലുമില്ലാതെ.......(The Karo (or Kara), with a population of about 1000 - 1500 live on the east banks of the Omo River in south Ethiopia. Here, a Ka )
ഒരു തനത് ജീവിതരീതിയിലേക്ക്, പുറമെനിന്നും നുഴഞ്ഞുകയറുമ്പോൾ(Awá men travel down a road cut by loggers. )