26 സെപ്റ്റംബർ 2011

അയലത്തെ കാഴ്ച (Neighbour)

 
കൊച്ചുകൊച്ചു ദീപുകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ.
പയ്യോളിയിലെ  തുറശ്ശേരിക്കടവിൽ  നിന്നുള്ള കാഴ്ച,    കോഴിക്കോട്‌ ജില്ല     (PAYYOLI NEAR CALICUT, KERALA )

അയലത്തെ കാഴ്ച /