19 ഒക്‌ടോബർ 2011

അന്യം നിന്നുപോകാത്ത ചില കാഴ്ചകൾ


ആധുനികത എല്ലാം നക്കിത്തുടയ്ക്കുമ്പോഴും     പിന്നയും ബാക്കിയാകുന്ന  ചിലസ്ഖലിതങ്ങൾ !!                                                                                     (വടകരയിലെ ആഴ്ച ചന്ത-Vadakara, Calicut,KERALA)                                                                     
താഴെ ക്ലിക്കിയാൽ വടകര കാണാം----