08 ഫെബ്രുവരി 2013

രണ്ടുവരി ശ്രമം

 ~~~~~~~~~
മോഹഭംഗം

~~~~~~~~~~
നിലാവിന്റെ തൂശനിലയിലായിരുന്നു
രാവുറങ്ങിയത്.
നീലിമയാർന്ന ആകാശപ്പരപ്പിൽ
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ജ്വാലകൾക്ക്
 പോരിമ കുറവായിരുന്നു.
പാതിമരിച്ച പ്രണയാത്മാവുകൾ 
ശീതക്കാറ്റേറ്റ ആകാരങ്ങളിൽ,
ചൂടിന്റെ കണികക്കായ്
കണ്ണയയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു;
മണ്ണിൽ നിന്നും വിണ്ണിലേക്കുയർന്ന
നെടുവീർപ്പിന്റെ വേലിയേറ്റത്തിലും
ചൂടിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളില്ലായിരുന്നു.
സുതാര്യമായ ഹ്രിദയ ചില്ലുപാളികളിൽ
വർണരാജി തെളിച്ചു
കാഴ്ചയുടെ ഗതി,തിരിച്ചവരിന്നെവിടെ?

                                     ~~~~പി.കെ .ഹംസ