10 ഏപ്രിൽ 2011

ചിഹ്നങ്ങൾ:5 വർണ്ണ പാഠങ്ങൾ

നേർമന്ദഹാസം (Hamar women from Turmi, Ethiopia. © Eric Lafforgue/Surviva)സ്വപ്നങ്ങൾ!
ചൈനാടൌൺ എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നും
ആസാമിലെ ഡോങ്കിര ആദിവാസി പെൺകിടാക്കൾ
അയൽ‌പക്കം...
The Mursi are one of the tribes living along the Omo Valley. © Eric Lafforgue/Survival

Applying traditional face paint to an Aboriginal boy, dance festival, Northern Queensland Australia ,© John Miles/Survival


Dongria Kondh is to live in the Niyamgiri Hills in Orissa India