30 മാർച്ച് 2011

ചിഹ്നങ്ങൾ:3



ആശ്രിതനും തമ്പുരാനും/ പട്ടണത്തിലെ നിലാവ്‌/ഒരു കര കടലിനോട്‌ കടമെടുത്തപ്പോൾ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: